عکس نگاشت | آشتی دولت و مجلس با خانواده ایثارگران ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
هيئت امنا
مجتبی غلامی به عنوان مدیر عامل انجمن فرزندان جانباز کشور منصوب شد ۳۱ تیر ۱۳۹۶
باتفاق آراء هئیت مدیره انجمن فرزندان جانباز کشور

مجتبی غلامی به عنوان مدیر عامل انجمن فرزندان جانباز کشور منصوب شد

باتفاق آراء اعضاء هیأت مدیره مجتبی غلامی به عنوان مدیر عامل انجمن ملی فرزندان جانباز کشور منصوب شد

انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کرد ۲۶ تیر ۱۳۹۶
با معرفی دبیرکل و هیات امناء

انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کرد

اعضای هئیت امناء انجمن فرزندان جانبار کشور جلسه انتخاب هیات امنا و اعضای اجرایی را در ساختمان مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر برگزار کردند.