در آغوش پدر ۰۷ آذر ۱۳۹۷

در آغوش پدر

فرزندان جانباز قطع نخاع امیر حسین حاج نصیری(حاج اسماعیل)در آغوش پدر قهرمانشان

تلنگر
چیزی یافت نشد !