پراونه فعالیت نخستین انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور به امضاء وزیر کشور رسید.

پراونه فعالیت نخستین انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور به امضاء وزیر کشور رسید.