حضور تعدادی از مجروحین سلاح‌های شیمیایی از ایران در این کنفرانس و نمایشگاهی که بر پا کرده اند بخوبی نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته چه بر جانبازان شیمیایی گذشته است.

حضور تعدادی از مجروحین سلاح‌های شیمیایی از ایران در این کنفرانس و نمایشگاهی که بر پا کرده اند بخوبی نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته چه بر جانبازان شیمیایی گذشته است.