محمد شاه نظری ۴۸ ساله در زمان جنگ ۸ ساله در کردستان از ناحیه دست و شکم مجروح شد و یک دست خود را از دست داد. وی هم اکنون مغازه تعویض روغنی در شهرضا استان اصفهان دارد.

محمد شاه نظری ۴۸ ساله در زمان جنگ ۸ ساله در کردستان از ناحیه دست و شکم مجروح شد و یک دست خود را از دست داد. وی هم اکنون مغازه تعویض روغنی در شهرضا استان اصفهان دارد.