فرزندان جانباز قطع نخاع امیر حسین حاج نصیری(حاج اسماعیل)در آغوش پدر قهرمانشان

فرزندان جانباز قطع نخاع امیر حسین حاج نصیری(حاج اسماعیل)در آغوش پدر قهرمانشان