🔴 به گزارش روابط عمومی انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور :با انتخاب قاطع هیات مدیره انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور مجتبی غلامی به عنوان مدیر عامل و هئیت مدیره انجمن انتخاب شد  

🔴 به گزارش روابط عمومی انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور :با انتخاب قاطع هیات مدیره انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور مجتبی غلامی به عنوان مدیر عامل و هئیت مدیره انجمن انتخاب شد