جانبازان اعصاب و روان ‎مظلوم ترین قشر رزمندگان جنگ هستند که امروز نان و آبی برای هیچ رسانه ای ندارند،کسی هم سراغشان نمیرود! فدا شدند تا امروز کسی قربانی جنگ نشود! اما…  

جانبازان اعصاب و روان ‎مظلوم ترین قشر رزمندگان جنگ هستند که امروز نان و آبی برای هیچ رسانه ای ندارند،کسی هم سراغشان نمیرود!
فدا شدند تا امروز کسی قربانی جنگ نشود! اما…