با من بخوانید: رُویش چه زیباست اهل زمین نیست #غواص دریاست..,

با من بخوانید:

رُویش چه زیباست

اهل زمین نیست

#غواص دریاست..,