با حکم مدیرعامل انجمن
مصطفی علی شهپریان بعنوان مسئول روابط عمومی انجمن منصوب شد ۰۱ آذر ۱۳۹۷
با حکم مدیرعامل انجمن

مصطفی علی شهپریان بعنوان مسئول روابط عمومی انجمن منصوب شد

با حکم مجتبی غلامی مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور مسئول روابط عمومی انجمن منصوب گردید.