بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۲ تشکل جانبازی فعال در کشور وجود دارد ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
مدیر کل مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر:

۱۲ تشکل جانبازی فعال در کشور وجود دارد

در حال حاضر 12 تشکل جانبازی شامل تشکل های جانبازان شیمیایی، بصیر، منیر، کانادین، قطع نخاع و ... در کشور مشغول فعالیت هستند.