خدمات درماني ايثارگران
بیانیه ۱۵۰ نماینده خطاب به «روحانی» ۲۶ دی ۱۳۹۷

بیانیه ۱۵۰ نماینده خطاب به «روحانی»

عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه ۱۵۰ نمایندگان به روحانی برای تمرکز خدمات درمانی ایثارگران در بنیاد شهید را قرائت کرد.