كميته صنفي و حقوقي انجمن
دکتر روح ا… محسن زاده عنوان مسئول کمیته صنفی و حقوقی انجمن منصوب شد ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
با حكم مديرعامل انجمن :

دکتر روح ا… محسن زاده عنوان مسئول کمیته صنفی و حقوقی انجمن منصوب شد

با حکم مجتبی غلامی مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور آقاي دكتر روح ا... محسن زاده عنوان مسئول كميته صنفي و حقوقي انجمن منصوب گردید.