مجوز انجمن
مجوز فعالیت انجمن فرزندان جانباز کشور صادر شد ۱۸ تیر ۱۳۹۷
با امضاء وزیر کشور

مجوز فعالیت انجمن فرزندان جانباز کشور صادر شد

پراونه فعالیت نخستین انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور به امضاء وزیر کشور رسید.